Vulnerability Assessment

Vulnerability Assessment Services

A vulnerability assessment, ຫຼື VA, ແມ່ນຂະບວນການຊອກຫາຊ່ອງວ່າງຂອງເປົ້າໝາຍທີ່ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງກວດສອບຊ່ອງວ່າງຂອງລະບົບແບບອັດຕະໂນມັດ. ບາງຄັ້ງກໍ່ລວມໄປເຖິງການທົດສອບດ້ວຍຕົນເອງພ້ອມເຄື່ອງມືເພີ່ມເຕີມເພື່ອປະເມີນຄວາມປອດໄພຂອງແອັບພຣິເຄຊັນ ຫຼື ເຄື່ອຂ່າຍ ແລະ ເພື່ອກວດສອບຊ່ອງວ່າງທີ່ຄົ້ນພົບໂດຍແອັບພຣິເຄຊັນການກວດສອບ (scanning application).

ປະໂຫຍດໃນການນໍາໃຊ້

Improve security of web & systems

ພັດທະນາຄວາມສາມາດໃນການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງອົງກອນ
ເສີມສ້າງພາບພົດໃຫ້ແກ່ອົງກອນ
loLao