Security Training

Security Training

ປະສົບການການຮຽນຮູ້ແບບປະຕິບັດຕົວຈິງ ເປັນວິທີທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍທີ່ສຸດ ໃນການຮຽນຮູ້ແນວຄິດ ແລະ ທັກສະດ້ານຄວາມປອດໄພໃນໂລກແຫ່ງຄວາມເປັນຈິງທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງປະສົບຜົນສໍາເລັດ

ຫຼັກສູດທີ່ CQ ໃຫ້ບໍລິການ

browser-512

Web Application Security

unnamed

Mobile Application Security

Database-Cloud-512

System Security

aas_icon

Security Awareness

loLao