Tag Archives: TWO FACTOR AUTHENTICATION

  • ວິທີການປ້ອງກັນການຖືກແຮັກບັນຊີສ່ວນຕົວໂດຍການນໍາໃຊ້ ການໃສ່ລະຫັດ 2 ຊັ້ນ (Two-Factor Authentication)

    Two-Factor authentication (2FA) ແມ່ນຫຍັງ? 2FA ແມ່ນການຢືນຢັນການເຂົ້າລະຫັດສອງຊັ້ນ, ເພື່ອເພີ່ມຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບບັນຊີຂອງທ່ານ, ເນື່ອງຈາກປັດຈຸບັນແພັດຟອມອອນລາຍຕ່າງໆລ້ວນແລ້ວແຕ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງເຮົາບໍ່ວ່າຈະເປັນ ຊື່, ທີ່ຢູ່, ລວມໄປເຖິງ ເລກບັນຊີ ແລະ ລະຫັດອື່ນໆທີ່ສໍາຄັນ, ແລ້ວການໃສ່ລະຫັດຂອງທ່ານປອດໄພພໍຫຼືຍັງທີ່ຈະປ້ອງກັນການຖືກລັກຂໍ້ມູນຈາກກຸ່ມຄົນທີ່ບໍ່ຫວັງດີ....

    Posted on ເດືອນທັນວາ 18, 2020
loLao