Penetration Testing

ບໍລິການ Penetration Testing

Penetration testingຫຼືເອີ້ນວ່າ pen testing ແມ່ນ ການທົດສອບ ລະບົບຄອມພິວເຕີ, ເຄື່ອຂ່າຍ ຫຼື ເວັບແອັບ ເພື່ອຊອກຫາຊ່ອງວ່າງດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ຫວັງດີ Attacker ສາມາດເຂົ້າມາຫາຜົນປະໂຫຍດໄດ້
ດ້ວຍວິທີການເຈາະລະບົບຕົວຈິງແບບດຽວກັບທີ່ Attackers ສາມາດເຂົ້າມາຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກຊ່ອງວ່າງຂອງລະບົບ--ພ້ອມແນະນໍາວິທີການສະກັດກັ້ນກຸ່ມຜູ້ບໍ່ຫວັງດີ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ບໍລິການ Pen testing

ຂັ້ນຕອນການວາງແຜນ

ຂັ້ນຕອນການຄົ້ນຫາ

ຂັ້ນຕອນການໂຈມຕີ

ຂັ້ນຕອນການລາຍງານ

ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສ່ຽງ, ພ້ອມທັງວິທີປ້ອງກັນຊັບສິນທີ່ສໍາຄັນ

ພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ມີການປະເມີນຫາວິທີການທີ່ Attacker ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນຂອງທ່ານໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ພ້ອມທັງຢືດເອົາລະບົບຂອງທ່ານດ້ວຍວິທີການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ແຕ່ທີມງານຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງພວກເຮົາໄດ້ເຮັດການເຈາະລະບົບດ້ວຍການໂຈມຕີຈິງເພື່ອກໍານົດວິທີການປ້ອງການທີ່ກົງຈຸດ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນການໂຈມຕີທີ່ຊັບຊ້ອນກໍ່ຕາມ. ການກໍານົດຍຸດທະສາດແມ່ນໄດ້ຖືກກໍານົດໂດຍອີງຕາມການລາຍງານຜົນຄວາມປອດໄພຈາກທີມງານຜູ້ທົດສອບລະບົບ Pen Test ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມີການດໍາເນີນການ ການຮຽນຮູ້ເຕັມຮູບແບບໃນການຕິດຕັ້ງລະບົບຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ອົງກອນ. ພວກເຮົາຍັງມີການປະເມີນຜົນກະທົບຈາກຂອບເຂດຄວາມປອດໄພໂດຍການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ເທັກນິກວິທີການອັນດຽວກັບບັນດາ Hacker ນໍາໃຊ້ໃນການດໍາເນີນການ.
 
ຮູບແບບການໃຫ້ບໍລິການ Penetration testing ມີດັ່ງນີ້:
Mobile Application Penetration Testing – External and Internal
Web Application Penetration Testing – External and Internal
Network Penetration Testing – External and Internal
Wireless Network Security Testing  

ປະໂຫຍດໃນການນໍາໃຊ້

ພັດທະນາລະບົບຄວາມປອດໄພແກ່ Web & mobile applications ແລະ ລະບົບໃນອົງກອນ
ພັດທະນາຄວາມສາມາດໃນການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງອົງກອນ
ເສີມສ້າງພາບພົດໃຫ້ແກ່ອົງກອນ
loLao