ກ່ຽວກັບບໍລິສັດ

ກ່ຽວກັບ CQ

ຄວາມກ້າວໜ້າທາງເທັກໂນໂລຊີ ແລະ ລະບົບນິເວດທາງທຸລະກິດມີການເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັນເປັນການເພີ່ມຊ່ອງທາງໃນການໂຈມຕີທາງໄຊເບີ. ພວກເຮົາມີຈຸດປະສົງໃນການປົກປ້ອງໂລກໄຊເບີແບບດີຈີຕໍດ້ວຍການນໍາສະເໜີຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບໍລິການຕ່າງໆ. ພວກເຮົາກໍາລັງສົ່ງອິດທິພົນໃຫ້ແກ່ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງໂລກຂອງພວກເຮົາໃນຂົງເຂດຄວາມປອດໄພດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສືບຫາອາຊະຍາກໍາດ້ານໄຊເບີ (Cyber Crime).

ພວກເຮົາໃຫ້ບໍລິການ Penetration testing ສໍາລັບການກວດສອບລະບົບຄວາມປອດໄພ, ການຄົ້ນຫາຊ່ອງວ່າງ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມດ້ານຄວາມປອດໄພ ເພື່ອຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ອົງກອນຂອງທ່ານ.

loLao