WE MAKE TRUST

ຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ ຄືສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບເຮົາ

Penetration Testing

PenTesting ແມ່ນການຈໍາລອງການໂຈມຕີລະບົບຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ ເພື່ອຫາຊ່ອງວ່າງທີ່ສາມາດເຂົ້າມາຫາຜົນປະໂຫຍດໄດ້

Vulnerability
Assessment

A Vulnerability assessment ແມ່ນການໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ອົງກອນກ່ຽວກັບຈຸດອ່ອນດ້ານຄວາມປອດໄພໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງລະບົບ

Training

ການເຝິກອົບຮົມດ້ານລະບົບຄວາມປອດໄພ ການເຝິກອົບຮົມດ້ານລະບົບຄວາມປອດໄພດ້ານ Web Application ການເຝິກອົບຮົມດ້ານລະບົບຄວາມປອດໄພດ້ານ Mobile Application ການຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບ Cyber Security

ພາລະກິດສູງສຸດຂອງພວກເຮົາຄືການຮັກສາຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໃຫ້ປອດໄພ

Risks, threats and incidents are everywhere. You never know when will they occur to you. CQ can help you to figure out those risks beforehand and make your system safer than ever.

ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ

Vulnerability Assessment

Vulnerability Assessment ແມ່ນການກວດສອບດ້ວຍເຄື່ອງມືທີ່ເນັ້ນເລື່ອງສາເຫດທາງເທັກນິກເຊັ່ນ: ຊ່ອງວ່າງຂອງຊອບແວ (vulnerability of software), ບໍລິການທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ (unnecessary service) ທີ່ອາດນໍາມາສູ່ການໂຈມຕີຂອງລະບົບ. ການປະເມີນຫາຊ່ອງວ່າງຂອງລະບົບແມ່ນເປົ້າໝາຍຫຼັກ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນການໂຈມຕີລະບົບຈິງ ຫຼັງຈາກນັ້ນສະຫຼຸບຜົນ, ລາຍງານ ແລະ ຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂຊ່ອງວ່າງທີ່ເໝາະສົມ.

Penetration Testing

Penetration testing (ຫຼື pen testing) ແມ່ນກິດຈະກໍາດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີພະຍາຍາມຄົ້ນຫາ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຊ່ອງວ່າງໃນລະບົບຄອມພິວເຕີ. ຈຸດປະສົງໃນການຈໍາລອງການໂຈມຕີດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພື່ອຊອກຫາຈຸດອ່ອນໃນການປ້ອງກັນຂອງລະບົບທີ່ Attacker ສາມາດຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກມັນໄດ້. ກໍລະນີການທົດສອບການເຈາະລະບົບ Penetration Testing

Training

ປະສົບການການຮຽນຮູ້ແບບປະຕິບັດຕົວຈິງ ເປັນວິທີທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍທີ່ສຸດ ໃນການຮຽນຮູ້ແນວຄິດ ແລະ ທັກສະດ້ານຄວາມປອດໄພໃນໂລກແຫ່ງຄວາມເປັນຈິງທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງປະສົບຜົນສໍາເລັດ
 

ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກ

ຄັງຮູບພາບ

ກິດຈະກໍາຂອງພວກເຮົາ

ຮັກສາທຸລະກິດຂອງທ່ານໃຫ້ປອດໄພຈາກໄພຄຸກຄາມທາງໄຊເບີ

loLao