Two-Factor authentication (2FA) ແມ່ນຫຍັງ?

2FA ແມ່ນການຢືນຢັນການເຂົ້າລະຫັດສອງຊັ້ນ, ເພື່ອເພີ່ມຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບບັນຊີຂອງທ່ານ, ເນື່ອງຈາກປັດຈຸບັນແພັດຟອມອອນລາຍຕ່າງໆລ້ວນແລ້ວແຕ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງເຮົາບໍ່ວ່າຈະເປັນ ຊື່, ທີ່ຢູ່, ລວມໄປເຖິງ ເລກບັນຊີ ແລະ ລະຫັດອື່ນໆທີ່ສໍາຄັນ, ແລ້ວການໃສ່ລະຫັດຂອງທ່ານປອດໄພພໍຫຼືຍັງທີ່ຈະປ້ອງກັນການຖືກລັກຂໍ້ມູນຈາກກຸ່ມຄົນທີ່ບໍ່ຫວັງດີ. ມັນຈະດີກວ່າບໍ່ຖ້າທ່ານຮູ້ຈັກວິທີການປ້ອງກັນບັນຊີຂອງທ່ານໂດຍການຢືນຢັນຕົວຕົນໂດຍການເຂົ້າລະຫັດແບບ 2FA.

ວິທີການປ້ອງກັນໂດຍການນໍາໃຊ້ Two-Factor Authentication

ວິທີການປ້ອງກັນການຖືກແຮັກບັນຊີສ່ວນຕົວດ້ວຍ 2FA ຂອງແພັດຟອມອອນລາຍເຊັ່ນ: Facebook, IG…ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຈະມີຢູ່ 2 ວິທີຫຼັກໆຄື: ວິທີການນໍາໃຊ້ OTP (One Time Password) ຜ່ານ SMS ແລະ ການນໍາໃຊ້ Authentication application ເຊັ່ນ: Duo Security, Google authenticator, …etc.

OTP ແມ່ນຫຍັງ?

OTP ແມ່ນການຢືນຢັນຕົວຕົນໃນການເຂົ້າລະຫັດໂດຍການນໍາໃຊ້ລະຫັດຜ່ານພຽງຄັ້ງດຽວໃນການລົງທະບຽນ ຫຼື ເຮັດທຸລະກໍາຕ່າງໆທາງອິນເຕີເນັດ, ເຊິ່ງລະບົບຈະສົ່ງລະຫັດດັ່ງກ່າວໃຫ້ທ່ານຜ່ານທາງ SMS ໄປທີ່ເບີໂທລະສັບຂອງທ່ານ ຫຼື ອີເມວ ຫຼື ແອັບພິເຄຊັນ ເພື່ອນໍາເອົາລະຫັດດັ່ງກ່າວໄປຢືນຢັນກ່ອນເຂົ້າລະບົບໃນແຕ່ລະຄັ້ງ.

Authentication Application ແມ່ນຫຍັງ?

ການນໍາໃຊ້ການຢືນຢັນຕົວຕົນຜ່ານແອັບພຣິເຄຊັ່ນ ແມ່ນການໃສ່ລະຫັດຜ່ານສອງຊັ້ນໂດຍການຢືນຢັນລະຫັດຜ່ານແອັບ Authentication ເຊິ່ງຈະມີຫຼາກຫຼາຍແອັບໃຫ້ເລືອກໃຊ້ ເຊັ່ນ: Duo Security, Google Authenticator, LastPass, Ping Identity, Authy, OneLogin, Auth0, RSA SecurID® Access, AuthPoint Multi-Factor Authentication, SecureAuth.

ເຊິ່ງເຮົາຈະມາແນະນໍາວິທີການນໍາໃຊ້ 2FA ດ້ວຍ Facebook ໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮູ້, ເພື່ອເພີ່ມຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ບັນຊີຂອງທ່ານ.

ວິທີສ້າງ Two-Factor authentication ໃນ Facebook

ໝາຍເຫດ:

*ການແນະນໍາຜ່ານເວັບໄຊ ຈະແນະນໍາແຕ່ວິທີການຕັ້ງຄ່າຜ່ານ Authentication App ເທົ່ານັ້ນ

**ການແນະນໍາຜ່ານມືຖື ແມ່ນຈະແນະນໍາທັງສອງວິທີຄື: ການໃຊ້ OTP ຜ່ານ SMS ແລະ Authentication App

ການຕັ້ງຄ່າ Two-Factor authentication ໃນເວັບໄຊຂອງ Facebook

  1. ເຂົ້າໄປທີ່ “ປຸ່ມສາມຫຼ່ຽມນ້ອຍ” ຢູ່ຂວາມື
  2. ໄປທີ່ “Settings & Privacy”

3. ໄປທີ່ “Settings”

4. ໄປທີ່ “Security and Login”

5. ໄປທີ່ “Two-factor authentication” ແລ້ວ edit ທີ່ “Use two-factor authentication”

6. ເລືອກ “Use Authentication App” ທີ່ “Authentication App”

7. ແລ້ວຈະມີ QR code ຂຶ້ນມາເພື່ອ Scan

8. ເຂົ້າໄປທີ່ Authentication App ໃນມືຖື ທີ່ເຮົາມີ ເຊັ່ນ: “Authy app”, ແລ້ວ ກົດ “Add Account”

9. ຈາກນັ້ນ ກົດ “Scan QR Code” ແລ້ວ Scan ໃນ Desktop.

ຮູບພາບຈາກ: https://dev.to/setevoy/authy-step-by-step-multi-factor-authentication-configuration-for-github-and-aws-36md

10. ແລ້ວຈະມີລະຫັດ 6 ຕົວເລກໃຫ້ເຮົາ ພ້ອມກັບເວລາທີ່ກໍານົດໃນການນໍາໃຊ້ແຕ່ລະຄັ້ງ.

ຮູບພາບຈາກ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.authy.authy&hl=en

11. ນໍາເອົາລະຫັດ 6 ຕົວເລກທີ່ໄດ້ຈາກແອັບ ມາພິມໃສ່ໃນ “Enter Confirmation Code” ແລ້ວກົດ “Confirm”

12. ເທົ່ານີ້ ກໍ່ສໍາເລັດ ການຕັ້ງຄ່າການນໍາໃຊ້ Two-factor authentication.

ນີ້ກໍ່ແມ່ນ 12 ຂັ້ນຕອນງ່າຍໆ ໃນການຕັ້ງຄ່າ 2FA ຜ່ານໜ້າເວັບຂອງ Facebook ຕໍ່ໄປຈະເປັນການແນະນໍາການຕັ້ງຄ່າຜ່ານມືຖື

ການຕັ້ງຄ່າ Two-Factor authentication ໃນ Facebook App ຜ່ານມືຖື

ສໍາລັບການຕັ້ງຄ່າເທິງມືຖື ເຮົາຈະແນະນໍາໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ທັງສອງວິທີໃນການປ້ອງກັນຄື: ວິທີການນໍາໃຊ້ແບບ OTP ຜ່ານ SMS ແລະ ການນໍາໃຊ້ Authentication App

  1. ໄປທີ່ “ສາມຂີດ” ຢູ່ຂວາມື ແລ້ວ ໄປທີ່ “Settings” ໃນ “Settings & Privacy”

2. ໄປທີ່ “Security and Login”

3. ຕໍ່ໄປແມ່ນ ໄປທີ່ “Use two-factor Authentication”

4. ມາຮອດບ່ອນນີ້ ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີ 2 ວິທີໃນການເລືອກໃຊ້,

ທໍາອິດແມ່ນການນໍາໃຊ້ ວິທີແບບ OTP

  1. ເລືອກ “Text Message (SMS)”

2. ເລືອກ “ເບີມືຖື” ຂອງທ່ານ, ແລ້ວກົດ “Continue”

ແລ້ວຈະມີຂໍ້ຄວາມ ສົ່ງລະຫັດ ໄປທາງ SMS ໄປທີ່ ເບີມືຖືຂອງທ່ານ

3. ແລ້ວນໍາເອົາລະຫັດ “OTP” 6 ຕົວເລກ ທີ່ໄດ້ຮັບທາງ SMS ມາພິມໃສ່, ແລ້ວກົດ “Continue”

4. ກົດ “Done”

5. ພຽງເທົ່ານີ້ກໍ່ສໍາເລັດ “ການຕັ້ງຄ່າ 2FA ຜ່ານການນໍາໃຊ້ລະຫັດແບບ OTP ຜ່ານ SMS”.

ຕໍ່ມາຈະແນະນໍາການນໍາໃຊ້ 2FA ຜ່ານ Authentication app

  1. ເລືອກ “Authentication App” ແລ້ວ ກົດ “Continue”

2. ໄປທີ່ “Set up on same device” ເພື່ອນໍາໃຊ້ການ Scan ຜ່ານ Authentication app ທີ່ເຮົາມີໃນມືຖື

3. ແລ້ວຈະມາທີ່ Authentication app ທີ່ເຮົາມີ ກົດ “Save” ແລ້ວຈະມີລະຫັດມາໃຫ້

ຮູບພາບຈາກ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.authy.authy&hl=en

4. ຫຼັງຈາກນັ້ນ “ນໍາເອົາລະຫັດ 6 ຕົວເລກ” ມາພິມໃສ່ ແລ້ວກົດ “Continue”

5. ກົດ “Done”

6. ພຽງເທົ່ານີ້ກໍ່ສໍາເລັດການຕັ້ງຄ່າ 2FA ຜ່ານ Authentication app

ທັງໝົດນີ້ ກໍ່ເປັນຂັ້ນຕອນການຕັ້ງຄ່າ two-factor authentication ໃນ facebook ແບບງ່າຍໆ, ທີ່ທ່ານສາມາດເພີ່ມຄວາມປອດໄພຈາກການຖືກແຮັກ Facebook ຂອງທ່ານໄດ້, ອາດຈະເສຍເວລາເລັກໜ້ອຍແຕ່ກໍ່ສາມາດປ້ອງກັນ ແລະ ເພີ່ມຄວາມປອດໄພໃຫ້ທ່ານໄດ້.

ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວອ້າງອີງມາຈາກ:

https://www.g2.com/categories/multi-factor-authentication-mfa

https://www.it24hrs.com/2020/setup-otp-two-factor-authentication-fb-google-instagram/?fbclid=IwAR2KxjXhkmkZ7wldXsZGz_zbwcGNHIPCKagUykCAI3z156bIVrivPt5lWHo